Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Dentaris“, įmonės kodas 305210692, registracijos adresas Putinų g. 10-42, LT-76209 Šiauliai, kontaktinis telefonas +37064776863
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje interneto adresu https://dentaris.lt/
1.3. Prekės – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakytos prekės;
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai yra vadinamas Šalimi;
1.5. Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės.
1.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėse;

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
2.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
2.3 Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

3. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia pirkimo mygtuką.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai ar visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar saugiam veikimui.
4.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją.
4.5. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
5.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytos Prekės, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą, ardavėjas turi grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.
5.4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Pirkėjo teisės

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
6.3. 6.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
7.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
7.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi kurjeriui pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu. Pasirinkus paslaugą apmokėti kurjeriui pristatymo metu, Pirkėjas atsiskaito siuntą pristatančiam kurjeriui pristatymo metu.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
10.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
11.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nenanaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t.t. (šis punktas netaikomas tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.2.5. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
11.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.
12.2. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
12.3. Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teises normų nuostatos.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

ACCOUNT
Wishlist
Prisijungti
Paskyros sukūrimas

Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami patogesniam naršymui šiame tinklalapyje, paskyros valdymui bei kitoms reikmėms, kurios aprašytos mūsų privatumo politikoje.

Slaptažodžio atstatymas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite vartotojo vardą arba el.pašto adresą. Į el.pašto dėžutę gausite nuorodą naujam slaptažodžiui susikurti.

PIRKINIŲ KREPŠELIS 0